Faculty

MR. ASHUTOSH KUMAR PATHAK

MR. ASHUTOSH KUMAR PATHAK
ASKP

M. SC

MR. PRABHA SHANKAR PANDEY

MR. PRABHA SHANKAR PANDEY
PBSC

M. SC

DR. AJEET SINGH

DR. AJEET SINGH
AJE

PHD

MR. SHASHANK TIWARI

MR. SHASHANK TIWARI
SSTB

M. SC