Faculty

MR. ANMOL BHARGAVA

MR. ANMOL BHARGAVA
AGV

B.TECH

MR. DEV SHANKAR

MR. DEV SHANKAR
DVR

B.TECH.

MR. LALIT SINGH ASHIYA

MR. LALIT SINGH ASHIYA
LSA

B.TECH.

MR. VISHESH SHARMA

MR. VISHESH SHARMA
VHS

B.TECH. (IIT BHU)

MRS. DIVYA PAL

MRS. DIVYA PAL
DVP

M.TECH.

MR. ASHWINI JAIN

MR. ASHWINI JAIN
AWJ

M.TECH.

MR. NISHANT BUDHWANI

MR. NISHANT BUDHWANI
NBD

B.TECH

MR. YOGESH

MR. YOGESH
YGS

M.SC.