Faculty

MR. AMIT PAHUJA

MR. AMIT PAHUJA
APJ

BE

MR. PRABHAKAR KUMAR

MR. PRABHAKAR KUMAR
PBH

B.S.C

MR. PARMEET

MR. PARMEET
PME

B.E.

MR. AKHIL GUPTA

MR. AKHIL GUPTA
AAG

B.E., MBA

MR. AYUSH JAIN

MR. AYUSH JAIN
AYJ

B.E.

MR. HARSHIT BHARDWAJ

MR. HARSHIT BHARDWAJ
HBPS

POST GRADUATION

MRS. HARSHITA SHARMA

MRS. HARSHITA SHARMA
HSBP

POST GRADUATION

MR. ABHAY GARG

MR. ABHAY GARG
ABGM

B.E.

MR. ABHISHEK PAL

MR. ABHISHEK PAL
ABSE

B.S.C.

MR. RAJKUMAR NAGAR

MR. RAJKUMAR NAGAR
RKNP

M.S.C.

MR. ANKUR GUPTA

MR. ANKUR GUPTA
AKRC

B.S.C.