Faculty

MR. RAHUL SRIVASTAVA

MR. RAHUL SRIVASTAVA
RVS

B. TECH

MR. SHAMIM AHMED

MR. SHAMIM AHMED
SHP

B. Tech

MR. BRAJESH KUMAR CHAUDHARY

MR. BRAJESH KUMAR CHAUDHARY
BKC

B.TECH

MR. SIDDHARTH SHUKLA

MR. SIDDHARTH SHUKLA
SID

B. Tech

MR. ALOK AWASTHI

MR. ALOK AWASTHI
AWT

M. Tech

MR. DHIRAJ KUMAR

MR. DHIRAJ KUMAR
DHR

B.TECH

MR. BALBIR BAHADUR LAL

MR. BALBIR BAHADUR LAL
BBL

B.TECH

MR. VIJAY KUMAR BHATT

MR. VIJAY KUMAR BHATT
VKB

M. SC

MR. RATNESH MISHRA

MR. RATNESH MISHRA
RT

M. SC

MR. MAHENDRA KUMAR GUPTA

MR. MAHENDRA KUMAR GUPTA
MK

M..SC

MR. ASHISH RAJPUT

MR. ASHISH RAJPUT
AHR

B.TECH

MR. SHYAM JI SHUKLA

MR. SHYAM JI SHUKLA
SJSC

M. Sc

MR. SHRIKRISHNA TRIVEDI

MR. SHRIKRISHNA TRIVEDI
SHTP

M.SC

MR. RAGHAWENDRA SHARAN MISHRA

MR. RAGHAWENDRA SHARAN MISHRA
RMPM

M.TECH

MR. NAVNEET RAJ

MR. NAVNEET RAJ
NVRS

B.TECH

MR. MANOJ VERMA

MR. MANOJ VERMA
MNVB

M.SC