Faculty

MR. RAHUL SRIVASTAVA

MR. RAHUL SRIVASTAVA
RVS

B. TECH

MR. SHAMIM AHMED

MR. SHAMIM AHMED
SHP

B. Tech

MR. SIDDHARTH SHUKLA

MR. SIDDHARTH SHUKLA
SID

B. Tech

MR. ALOK AWASTHI

MR. ALOK AWASTHI
AWT

M. Tech

MR. DHIRAJ KUMAR

MR. DHIRAJ KUMAR
DHR

B.TECH

MR. VIJAY KUMAR BHATT

MR. VIJAY KUMAR BHATT
VKB

M. SC

MR. RATNESH MISHRA

MR. RATNESH MISHRA
RT

M. SC

MR. SHIVAM MISHRA

MR. SHIVAM MISHRA
SHH

B. Tech

MR. SHYAM JI SHUKLA

MR. SHYAM JI SHUKLA
SJSC

M. Sc

MR. MAYANK AGARWAL

MR. MAYANK AGARWAL
MYKM

B. Tech