Faculty

MR. RAHUL SRIVASTAVA

MR. RAHUL SRIVASTAVA
RVS

B. TECH

MR. SHAMIM AHMED

MR. SHAMIM AHMED
SHP

B. Tech

MR. SANTOSH NIGAM

MR. SANTOSH NIGAM
STP

B. TECH.

MR. RAGHVENDRA KUMAR YADAV

MR. RAGHVENDRA KUMAR YADAV
RGD

B.TECH

MR. ALOK AWASTHI

MR. ALOK AWASTHI
AWT

M. Tech

MR. BALBIR BAHADUR LAL

MR. BALBIR BAHADUR LAL
BBL

B.TECH

MR. DHARMENDRA PRATAP SINGH

MR. DHARMENDRA PRATAP SINGH
DMPS

M.SC., PH.D

MR. VIJAY KUMAR BHATT

MR. VIJAY KUMAR BHATT
VKB

M. SC

MR. RATNESH MISHRA

MR. RATNESH MISHRA
RT

M. SC

MR. ABHINAV PRAKASH SHUKLA

MR. ABHINAV PRAKASH SHUKLA
APS

M. TECH

MR. RAGHAWENDRA SHARAN MISHRA

MR. RAGHAWENDRA SHARAN MISHRA
RMPM

M.TECH

MR. NAVNEET RAJ

MR. NAVNEET RAJ
NVRS

B.TECH

MR. PAWAN KUMAR JAISWAL

MR. PAWAN KUMAR JAISWAL
PWKJ

B.SC.

MR. ANURAG GUPTA

MR. ANURAG GUPTA
ANRG

B-TECH

MR. FAIZAN ASHRAF

MR. FAIZAN ASHRAF
FAIZ

B. TECH.