Faculty

MR. PANKAJ CHAHAR

MR. PANKAJ CHAHAR
PCH

B. TECH

MR. DHEERAJ TIWARI

MR. DHEERAJ TIWARI
DHJ

B.TECH

MR. ANANT MOHAN SHRIVASTAVA

MR. ANANT MOHAN SHRIVASTAVA
AMV

MBBS

MR. DINESH SHARMA

MR. DINESH SHARMA
DNS

M. SC

DR. PRITEE SHOURIE

DR. PRITEE SHOURIE
PRSH

PH.D BOTANY

MR. VISHW VIJIT VYAS

MR. VISHW VIJIT VYAS
VSWJ

MBA, PHD

MR. DILIP KUMAR SAHU

MR. DILIP KUMAR SAHU
DKSC

PG