Faculty

MR. PANKAJ CHAHAR

MR. PANKAJ CHAHAR
PCH

B. TECH

MR. ANANT MOHAN SHRIVASTAVA

MR. ANANT MOHAN SHRIVASTAVA
AMV

MBBS

MR. DINESH SHARMA

MR. DINESH SHARMA
DNS

M. Sc

MR. ABHISHEK KUMAR SINGH

MR. ABHISHEK KUMAR SINGH
RMPN

M. TECH

MR. NIRMESH PRATAP SINGH BHADOURIA

MR. NIRMESH PRATAP SINGH BHADOURIA
NBPP

BE, B. ED