Faculty

MR. RAJAY SAHI

MR. RAJAY SAHI
RJSP

B.TECH

MR. RAHUL KUMAR

MR. RAHUL KUMAR
RKDP

M.SC (PHYSICS)

MR. VIJAY SHAHI

MR. VIJAY SHAHI
VJYS

B.H.M.S

MR. SAURABH TIWARI

MR. SAURABH TIWARI
SBTM

P.G,

MR. ASHISH RAI

MR. ASHISH RAI
ASKR

B.SC, M.SC (BOTANY)