Faculty

MR. HITESH KUMAR SHARMA

MR. HITESH KUMAR SHARMA
HTS

B.TECH,

MR. NISHANT

MR. NISHANT
NSI

B. TECH ( ELECTRICAL ENGINEERING) IIT BHU

MR. VIVEK NAGAYACH

MR. VIVEK NAGAYACH
VNH

M.SC

MR. ARUN MAHESHWARI

MR. ARUN MAHESHWARI
ANW

B.TECH